اکبر صفدری
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ اکبر صفدری
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ اختصاصی دکتر صفدری (مدیریت , بانکداری و مبارزه با پول شویی)
قانون مبارزه با پول شویی نویسنده: اکبر صفدری - ۱۳٩٥/٩/٢٧

ماده ١- اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده ( ٢) قانون تجارت است ، مگر آن که براساسمفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد . استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود دال بر ملکیت است.

ماده ٢- جرم پول شویی عبارت است از :

الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی با علم به این که بهطور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب- تبدیل ، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیر قانونی آن با عل م به این که به طورمستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده با کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثارو تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج- اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیتعوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

ماده ٣- عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فعالیت هایمجرمانه به دست آمده باشد.

ماده ۴- به منظور هماهنگ کردن دستگاه های ذی ربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبا ر، اسناد ومدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملاتمشکوک و به منظور مقابله با جرم پول شویی شورای عالی مبارزه با پول شویی به ریاست و مسئولیتوزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئ یس بانک مرکزی باوظایف ذیل تشکیل می گردد:

١- جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصیآن ها در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.

٢- تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم درخصوص اجرای قانون به هیات وزیران.

٣- هماهنگ کردن دستگاه های ذی ربط و پیگیری اجرای کامل قانون در کشور.

۴- ارزیابی گزارش های دریافتی و ارسال به قوه قضاییه در مواردی که به احتمال قوی صحت داردیا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.

۵- تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشور ها در چارچوب مفاد ماده ( ١١).

تبصره ١- دبیر خانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره ٢- ساختار و تشکیلات اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آ ن با پیشنهاد شورا به تصویبهیات زیران خواهد رسید.

تبصره ٣- کلیه آیین نامه های اجرایی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیا ت وزیران برای تمامیاشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاجرا خواهد بود . متخلف از این امر به تشخیصمراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.

ماده ۵- کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها، م وسسات مالی واعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بن یاد ها و موسسات خیریه وشهرداری ها مکلفند آیین نامه های مصوب هیات وزیران در اجرای این قانون را به مورد اجرا گذارند.

ماده ۶- دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری وبازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را که هیات وزیران مصوب می کنند،حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پول شویی ، ارایه نمایند.

ماده ٧- اشخاص، نهادها و دستگاه های مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) بر حسب نوع فعالیت وساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

الف- احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده ووکیل و اصیل در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد.

تبصره : تصویب این قاون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است،نمی باشد.

ب- ارایه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه باپول شویی در چارچوب آیین نامه مصوب هیات وزیران.

ج- گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با پول شویی تعیینمی کند.

د- نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حساب ها، عملیات و معاملات به مدتی که درآیین نامه اجرایی تعیین می شود.

ه - تدوین معیاره ای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به من ظور رعایت مفاد این قانون وآیین امه های اجرایی آن.

ماده ٨- اطلاعات و اسناد گرد آوری شده در اجرای این قانون، صرفًا در جهت اهداف تعیین شده در قانونمبارزه با پول شویی و جرایم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت ، افشای اطلاعات یا استفاده ازآن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاصمقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد، محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353 محکوم خواهد شد. 

ماده ٩- مرتکبین جرم پول شویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل ومنافع حاصل (و اگر موجود نباشد ، مثل یاقمت آن ) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرممحکوم می شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

تبصره ١- چنان چه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبطخواهد شد.

تبصره ٢- صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صو رتی است که متهم به لحاظ جرممنشأ ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره ٣- مرتکبین جرم منش أ ، در صورت ارتکاب جرم پول شویی ، علاوه بر مجازات های مقرر مربوط بهجرم ارتکابی، به مجازات های پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.

ماده ١٠ - کلیه اموری که در اجرای این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضایی دارد باید طبق مق ررات انجامپذیرد. قوه قضاییه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.

ماده ١١ - شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرمپول شویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد . اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایمنمی باشد.

ماده ١٢ - در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی واطلاعاتی در امر مبارزه با پول شویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندر ج در توافقنامهصورت خواهد گرفت.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم بهمن ماه یکهزار وسیصد و هشتاد و شش مجلس اسلامی تصویب و در تاریخ 17/11/86  به تایید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل

رئیس مجلس شورای اسلامی

  نظرات ()
آموزش مبارزه با پولشویی نویسنده: اکبر صفدری - ۱۳٩٥/۱/٢٥

  نظرات ()
پولشویی و ضدپولشویی در بانکداری نویسنده: اکبر صفدری - ۱۳٩٥/۱/٢۳

  نظرات ()
ضدپول شویی در بیمه نویسنده: اکبر صفدری - ۱۳٩٤/٧/٦

در سالیان اخیر، مبارزه با پول‌شویی، به‌یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته بدل شده است. تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی در سال 1386 و سپس، تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این قانون در سال‌های بعد، اهمیت این مسئله را آشکار می‌سازد. گرچه مبارزه با پول‌شویی ابتدا در سیستم بانکی کشور آغاز شد و سپس به‌سایر  بخش‌های اقتصادی و انتفاعی نظیر بازار سرمایه، بیمه و... تسری یافت، اما اکنون تمامی مؤسسات، بنگاه‌های خدماتی، تولیدی و تجاری را شامل شده است.

پول‌شویی به‌طور بالقوه پیامدهای ویران‌کننده اقتصادی، امنیتی و اجتماعی دارد. پول‌شویی برای فروشندگان مواد مخدر، تروریست‌ها، فروشندگان اسلحه قاچاق، مقامات فاسد و دیگران برای اجرا و گسترش کارهای مجرمانه‌شان انگیزه و سوخت فراهم می‌کند. جرم به‌طرز فزاینده‌ای از نظر گستره به‌حالت بین‌المللی بدل شده و جنبه‌های مالی جرم به‌سبب پیشرفت‌های سریع در فن‌آوری و جهانی‌سازی صنعت خدمات مالی، بسیار پیچیده‌تر شده است.

سیستم‌های مالی مدرن، علاوه بر آسان‌سازی تجارت قانونی، به‌مجرمان هم این امکان را می‌دهد تا انتقال میلیون‌ها دلار را به‌فوریت با استفاده از رایانه‌های شخصی و ماهواره‌ها انجام دهند. از آنجا که پول‌شویی تا اندازه‌ای به‌سیستم‌های مالی کنونی و اجرای آن‌ها وابستگی دارد، انتخاب مجرمان در خصوص وسایل پول‌شویی فقط به‌خلاقیت آنان محدود می‌شود. پول از طریق  صرافی‌ها، اتاق‌های حق دلالی سهام، دلالان طلا، کازینوها، فروشندگان خودرو، شرکت‌های بیمه و تجاری و... تطهیر می‌شود. تسهیلات بانکداری خصوصی، بانکداری برون‌مرزی، شرکت‌های پوسته‌ای مناطق آزاد تجاری، سیستم‌های انتقال پول و تأمین هزینه‌های تجاری، تماماً می‌توانند فعالیت‌های غیر‌قانونی را بپوشانند. در اجرای این کار، مجرمان، سیستم‌های مالی را دستکاری و دچار تغییر می‌کنند.

به‌جرئت می‌توان گفت که امروزه یکی از بزرگ‌ترین و در عین‌ حال پنهان‌ترین جرایمی که اقتصاد و به‌تبع آن اجتماع را نشانه گرفته، جرم پول‌شویی است. این پدیده با توجه به‌ماهیت فرا ملی و سازمان‌یافته‌ای که در جهان حاضر دارد، علاوه بر آثار زیانبار اقتصادی، خطرها و هزینه‏های اجتماعی بسیاری هم به‏‌همراه دارد. پول‌شویی، فرایندی حیاتی برای جرایم مهم و عمده است و امکان‏ گسترش فعالیت‌های غیرقانونی برای قاچاقچیان مواد مخدر و کالا را ‏ فراهم می‌کند. علاوه بر این، هزینه‏های دولت را به‌دلیل نیاز به‌تدوین و اجرای قانون و هزینه‏های بیشتر برای مراقبت‏های بهداشتی و درمانی مانند درمان معتادان مواد مخدر ‌و‌... افزایش می‌دهد.

سال 92، کتابی تحت عنوان "مفاهیم، مقررات و روش‌های مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی"  و اوایل سال 93 نیز کتابی تحت عنوان "پول‌شویی و مبارزه با آن در مؤسسات خدماتی، تولیدی و تجاری" و در اواخر سال 93 کتاب "پول‌شویی و ضدپول‌شویی در شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیر تجاری" و در بهار 94 کتاب "ضدپول‌شویی در بنگاه‌های اقتصادی" و همزمان ترجمه انگلیسی  پایان‌نامه دکترایم تحت عنوان مبارزه با پول‌شویی در بانکداری توسط انتشارات لامبرت(از طریق وب‌سایت آمازون به‌فروش می‌رسد) در کشور آلمان از نگارنده منتشر شد. همیشه دوست داشتم برای هر بخش اقتصادی به‌طور جداگانه مباحث تخصصی مبارزه با پول‌شویی را مطرح کنم. بعد از بانک‌ها، یکی از بنگاه‌های اقتصادی که به‌شدت در معرض سوءاستفاده پول‌شویان قرار دارد، صنعت بیمه است. ولی متأسفانه، در این زمینه کتاب تخصصی به‌زبان فارسی موجود نبود. لذا، بر آن شدم پس از برگزاری بیش از 200 دوره کارگاهی آموزش مبارزه با پول‌شویی در سطح مدیران سازمان‌های مختلف کشور، با بررسی مباحث گذشته و توضیح مفاهیم مطرح ‌شده طی کارگاه‌های آموزشی، کتاب حاضر را به‌دانشجویان، استادان و مدیران محترم صنعت بیمه تقدیم کنم تا گامی هر چند کوچک در رشد، توسعه و پیشرفت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور بردارم. پیشاپیش دست تمامی استادان گرانقدر را برای راهنمایی‌ها و تذکراتشان می‌فشارم. این عزیزان می‌توانند نظرهای خود را از طریق وب‌سایت www.drsafdari.ir یا پست الکترونیکیbook@drsafdari.ir ارسال فرمایند.

اکبر صفدری

 شهریور 1394

 

  نظرات ()
کارگاه آموزشی مبارزه با پول شویی نویسنده: اکبر صفدری - ۱۳٩٤/٧/٥

قابل توجه مدیران محترم موسسات تجاری،تولیدی وخدماتی

برگزاری کارگاههای آموزش یک روزه مبارزه با پول شویی در دو سطح مقدماتی و پیشرفته

ویژه کارکنان و مدیران ، امکان برگزای کارگاه آموزشی در سراسر کشور

مدرس: دکتر اکبر صفدری دکترای بانکداری از دانشگاه مارمارا- استانبول – ترکیه با سابقه برگزاری بیش از 200 کارگاه آموزش مبارزه با پولشویی و مولف 5 کتاب در زمینه مبارزه با پولشویی دارای مدرک رسمی مدرس مبارزه با پول شویی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 اطلاعات تماس:

همراه :09100733153

پست الکترونیک:           info@drsafdari.net               info@drsafdari.ir

  نظرات ()
Prevention of Money Laundering and Suggestion Model for Banking System نویسنده: اکبر صفدری - ۱۳٩٤/٤/٢٤

Money laundering as a problem exceeded the national boundaries and became an international one. In order to prevent the black money and money laundering, countries

applied variety of methods. However, with the purpose of more effectiveness of the applied methods, economical and political aspects of the countries should take into consideration. Since Iran’s economical aspect differs from other countries specific methods should be applied.

During this study, first global anti money laundering methods looked over, then, with respect to Iran banking system a model has been proposed for money laundering prevention. In this model, national and international rules and ethics of various countries which applied different measures to prevent money laundering have been studied, and a model which employs AHP, priorities of prevention methods have been utilized.

Keywords: Islamic Banking, Participation in Banking, Interest Free Banking, Black Money, Money Laundering, Anti Money Laundering, AHP

     Prevention of Money Laundering and Suggestion Model for Banking System, 2015.07.01, LAMBERT Academic Publishing ISBN 978-3-659-75059-5, Saarbrücken, Germany.

فروش در سایت آمازون Amazon 

 فروش در سایت انتشارات لامبرت آلمان  

Lambert Academic Publishing

  نظرات ()
ضدپول شویی در بنگاههای اقتصادی نویسنده: اکبر صفدری - ۱۳٩٤/٤/٢٤

  نظرات ()
کتاب پول شویی و ضدپول شویی در شرکت های تجاری و مؤسسات غیر تجاری نویسنده: اکبر صفدری - ۱۳٩٤/٤/٢٤

  نظرات ()
مطالب قدیمی تر »
مطالب اخیر قانون مبارزه با پول شویی آموزش مبارزه با پولشویی پولشویی و ضدپولشویی در بانکداری ضدپول شویی در بیمه کارگاه آموزشی مبارزه با پول شویی Prevention of Money Laundering and Suggestion Model for Banking System ضدپول شویی در بنگاههای اقتصادی کتاب پول شویی و ضدپول شویی در شرکت های تجاری و مؤسسات غیر تجاری کتاب مدیریت هزینه در صنعت بانکداری آموزش مبارزه با پول شویی
کلمات کلیدی وبلاگ aml (۱) money laundering (۱) prevention (۱) suggestion mode (۱) آئین نامه های قانون بانکی بدون ربا (۱) آئین نامه های قانون عملیات بانکی (۱) آئین نامه های قانون عملیات بانکی بدون ربا (۱) آل کاپون (۱) آموزش (٢) آموزش مبارزه با پول شویی (۱) آموزش مبارزه با پولشویی (۱) استاد مبارزه با پولشویی (٢) امور مالی بین المللی (۱) بانک‌های زیرزمینی (۱) بانک جهانی (۱) بانکداری (٢) بنگاههای اقتصادی (۱) بهشتهای مالیاتی (۱) بودجه (۱) بیت کوین (۱) بیت کوین و پولشویی (۱) بیمه (۱) پول‌شویی و مبارزه با آن در مؤسسات خدماتی، تولیدی و (۱) پول امتیازی (۱) پول خاکستری (۱) پول خونین (۱) پول دیجیتال (۱) پول سیاه (۱) پول شویی (٢) پول شویی چیست (٢) پول شویی و ضدپول شویی (۱) پول شویی یعنی چه (۱) پول عجیب (۱) پول و بانکداری (۱) پول کثیف (۱) پولشویی (٥) پولشویی در موسسات مالی (۱) تاریخ پولشویی (۱) تجارت الکترونیک (۱) تدریس (۱) تدریس مبارزه با پول شویی (٤) تعریف پولشویی (۱) تفریغ بودجه (۱) توصیه های 9+40 fatf (٢) جرایم مالی (۱) چک (۱) چک برگشتی (۱) درس مبارزه با پول شویی (٢) دستورالعملهای مبارزه با پولشویی (۱) دوره آموزش مبارزه با پول شویی (۱) دوره آموزش مبازه با پول شویی (۱) ربا (۱) روشهای پولشویی (۱) روشهای پولشویی در بانک (٢) روشهای جلوگیری از پول شویی (۱) روشهای مبارزه با پولشویی (۳) سازمانهای مبارزه با پولشویی (۱) سقف مقرر (۱) سلامت اداری (۱) شرکت (۱) شرکت های تجاری و مؤسسات غیر تجاری (۱) شیوه های پولشویی (٢) صندوق بین المللی پول (۱) ضدپول شویی (٢) ضدپول شویی در بنگاههای اقتصادی (۱) ضدپول شویی در بیمه (۱) عملیات بانکی بدون ربا (۱) فساد (٢) فوتبال فساد (۱) قانون بانکی بدون ربا (۱) قانون تجارت الکترونیک (۱) قانون تجارت الکترونیک ایران (۱) قانون جدید چک (۱) قانون چک (۱) قانون عملیات بانکی بدون ربا (۱) قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) (۱) قانون مبارزه با پول شویی (۱) قوانین مبارزه با پولشویی (۱) گانگستر (۱) گروه ولفسبورگ (۱) گزارش معاملات مشکوک (۳) گزارش معاملات نقدی (۳) گواهی الکترونیکی (۱) مبارزه با پولشویی (۱) مبانی پول و بانکداری (۱) مدرس (٢) مدرس مبارزه با پول شویی (٥) مدیریت هزینه (۱) مسئولیت بانکها (۱) مسی (۱) مفهوم پولشویی (۱) مقالات مبارزه با پول شویی (٢) کارگاه آموزش مبارزه با پول شویی (۱) کارگاه آموزشی مبارزه با پول شویی (۱) کتاب (۱) کتاب پول شویی (۱) کتاب امور مالی بین المللی (۱) کتاب حسابرسی (۱) کتاب حسابرسی 1 (۱) کتاب حسابرسی 2 (۱) کتاب حسابرسی داخلی (۱) کتاب مبارزه با پول شویی (۱) کتاب مبانی پول و بانکداری (۱) کلاس (۱) کلاس آموزش مبارزه با پول شویی (۱) کلاهبرداری (۱) کنترل بودجه (۱)
دوستان من وبلاگ من در بلاگفا وب سايت رسمي من وبلاگ من در ميهن بلاگ وبلاگ من به زبان تركي استانبولي دانشگاه مارمارا بانک سپه بانک مرکزی بانك اقتصاد نوين دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان بورس و اوراق بهادار بیمه مرکزی اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب