وب سایت اختصاصی دکتر صفدری

جهت دسترسی کامل به مقالات, قوانین ,مقررات و آئین نامه های مبارزه با پول شویی همچنین

کارگاههای آموزشی مبارزه با پول شویی

میتوانید به وب سایت اختصاصی من به آدرس ذیل مراجعه نمائید.

www.drsafdari.net

ویا

www.drsafdari.ir

/ 0 نظر / 20 بازدید